Loading color scheme

Onze visie en pedagogisch project

Visie: ons opvoedingsproject schematisch

 

Het pedagogisch project van onze school is geïnspireerd op de visie van de katholieke dialoogschool. Hierbij geloven wij als school in de groei- en ontwikkelkracht van ELK KIND met ZIJN/ HAAR mogelijkheden en talenten. In deze multiculturele samenleving is iedereen welkom, ongeacht welke religieuze achtergrond ook. Als schoolteam beschouwen we diversiteit als meerwaarde in het ontwikkelingsproces van elke leerling.

Ouders zien we als belangrijke partners in de opvoeding en vorming.

Wij willen samen school maken waar ruimte is voor dialoog, openheid en respect.

 

Kiezen voor onze school houdt ook engagement in voor iedereen.

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop onze school gestalte geeft aan het project van de katholieke dialoogschool.

 

Onze school volgt het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! Hiermee beogen we een brede vorming en een harmonische ontwikkeling van ALLE leerlingen.

Daarbij staan persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling van de leerling centraal.

Samen met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de 'Vlaamse Gemeenschap' vormt dit voor onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

Deze krachtlijnen vormen de basis waar wij als school voor staan.

 

Visie: ons opvoedingsproject

Streven naar kwaliteitsonderwijs

De harmonische ontwikkeling van de totale leerling staat centraal. Vanuit een optimistische visie werkt het schoolteam doelgericht met aandacht voor een krachtige leef- en leeromgeving. De lat hoog voor IEDEREEN door het stellen van realistisch, haalbare doelen op maat van de leerling.

De leerkracht hanteert een coachende leerkrachtenstijl en streeft naar een ontwikkelingsgerichte aanpak. Door rijke ervaringskansen te creëren kunnen leerlingen zich ontplooien tot mondige, zelfstandige, sociale en veerkrachtige mensen.

Het schoolteam communiceert via open dialoog met ouders en externen over doelen, resultaten, effecten en ontwikkelingen.

Welbevinden en betrokkenheid: de sleutel naar leren.

Welbevinden en betrokkenheid van alle partners vormt de basis om te leren. Het schoolteam heeft aandacht voor een veilig klasklimaat via een open en ontspannen sfeer waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het schoolteam investeert in kwalitatieve relaties gedragen door vertrouwen en wederzijds respect.

 

Werken aan de totale persoonlijkheid

Via het aanbieden van betekenisvolle opdrachten werkt de school aan de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkeling.

Volgende ontwikkelthema’s komen aan bod:

    Voor de persoonsgebonden ontwikkeling:
- De socio-emotionele ontwikkeling
- De ontwikkeling van het innerlijk kompas
- De ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
- De motorische en zintuigelijke ontwikkeling

    Voor de cultuurgebonden ontwikkeling:
- Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
- Mediakundige ontwikkeling
- Muzische ontwikkeling
- Taalontwikkeling
- Ontwikkeling van het wiskundig denken
- Rooms- Katholieke godsdienst

Hierbij zetten we in op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes.

    Wederzijds respect en waardering
Onze schoolcultuur kenmerkt zich door respectvolle relaties en waardering waar duidelijke afspraken en regels gelden. Diversiteit ervaren we als een meerwaarde in het ontwikkelingsproces van de leerling.

Via de maandpunten zetten we in om deze kwaliteiten te ontwikkelen.

    Christelijk geïnspireerd
Onze katholieke school straalt een sfeer uit van:

Verbondenheid
Vergevingsgezindheid
Zich geborgen voelen
Zorg dragen voor elkaar
Dankbaarheid

Onze christelijke identiteit verwoorden en beleven we tijdens vieringen, het luisteren naar geloofsverhalen, omgaan met symbolen, klasrituelen, feesten en vieringsmomenten.

We nodigen leerlingen uit tot een gelovige benadering van het leven, gaan in dialoog over de katholieke geloofstraditie en stimuleren de levensbeschouwelijke ontwikkeling (zie engagementverklaring).

    Maximale ontwikkelingskansen voor elke leerling
Verscheidenheid als uitdaging…

We geloven fundamenteel in de groei- en ontwikkelingskracht van elke leerling.

Het schoolteam biedt rijke en gedifferentieerde ondersteuning om maximale ontwikkelkansen te creëren. De school zet de professionele krachten van alle teamleden complementair in zodat meerdere leerkrachten de zorg en verantwoordelijkheid dragen voor eenzelfde leerling. Als team benutten we de leer- kracht van elke leerling. De leerkrachtstijl wordt afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Een multidisciplinaire aanpak, samen met de continue investering in de professionalisering van de teamleden biedt garanties voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

    Een dynamische school
Door het voeren van een dynamisch beleid spelen we in op onderwijsvernieuwing en de evoluties in de maatschappij. Binnen het beleid is er ruimte voor het ontwikkelen van de competenties van de leerkracht via vorming, leerplandiscours, lerende netwerken, professionele uitwisseling.

Binnen het dynamisch beleid wordt er op regelmatige tijdstippen ons schoolbeleid, de klaspraktijk, vooropgestelde doelen geëvalueerd, bijgestuurd of geborgen.

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.